http://images.ttgames.net/Ghost/images/gameinfor/information/book/img_animal04.jpg
鷹】

鷹,有著銳利的外貌,用尖銳的爪和最攻擊。成長到2階段時會變得更大,用凶狠的目光壓倒怪物。屬於制空型靈物,會繞著主人飛,默默地保護著主人,根據羽毛的不同分為3種。靈物根據情況說有不同的對話,階段越高越聰明。

【精靈能力值】

種類 限制功力 等級 體力 攻擊力 防禦力
藍鷹 40 1 900 704 222
2 1040 833 266
3 1200 1003 310
4 1380 1219 354
5 1590 1486 398
6 1830 1810 442
7 2100 2193 486
8 2420 2646 530
9 2780 3171 574
10 3200 3779 618
種類 限制功力 等級 體力 攻擊力 防禦力
黑鷹 40 1 900 774 194
2 1040 916 233
3 1200 1103 271
4 1380 1341 310
5 1590 1635 349
6 1830 1991 387
7 2100 2412 426
8 2420 2911 465
9 2780 3488 503
10 3200 4157 542
種類 限制功力 等級 體力 攻擊力 防禦力
紅鷹 40 1 1080 704 211
2 1250 833 253
3 1440 1003 295
4 1660 1219 337
5 1910 1486 379
6 2200 1810 421
7 2520 2193 463
8 2900 2646 505
9 3340 3171 547
10 3840 3779 589